;;

General Business Terms and Conditions

Download PDF

 

I. Algemeen
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op zakelijke transacties met bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen, uitsluitend voor alle door ons te leveren en te verlenen diensten, waarvan onze contractpartner de geldigheid erkent na ontvangst van de orderbevestiging. Dit geldt ook voor alle toekomstige zaken met onze contractpartner, ook indien onze voorwaarden niet opnieuw individueel zijn overeengekomen. Eerder gebruikte voorwaarden zijn niet effectief. Afwijkende inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de contractpartner erkennen wij indien wij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan. 
Individuele afspraken die per geval met onze contractpartner worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.
II. Sluiten van de overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en in alle onderdelen vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Overeenkomsten met ons komen alleen tot stand middels een schriftelijke bevestiging van de opdracht; dit geldt ook voor alle overeenkomsten met onze vertegenwoordigers en voor mededelingen die ons mondeling of middels elektronische communicatiemiddelen worden toegezonden. Onze opdrachtbevestiging moet door de contractpartner worden gecontroleerd en eventuele wijzigingen moeten binnen vijf werkdagen aan ons worden doorgegeven.
Kleine modelwijzigingen geven geen recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
III. Overmacht
1. Onze contractpartner heeft geen recht op levering of prestatie in geval van onvermogen om te leveren als gevolg van overmacht, arbeidsconflicten, leveringsvertragingen door de voorleverancier alsmede andere gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. In dat geval wordt de levertijd verlengd met ten minste de periode tot het einde van de storing. We zullen onze contractpartner onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke storingen. 
2. Indien de storing de levering beduidend bemoeilijkt of deze onmogelijk maakt en niet alleen van tijdelijke aard (langer dan 6 weken) is, kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken. Eventueel reeds geleverde diensten worden in dat geval vergoed. Verdere aanspraken op schadevergoeding door onze contractpartner zijn uitgesloten. Als de aanvaarding van de goederen voor onze contractpartner onredelijk is vanwege een niet-tijdelijke storing, kan hij zich na het stellen van een termijn uit de overeenkomst terugtrekken middels een schriftelijke verklaring aan ons.
IV. Levering, levertijd
Door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Vaste data dienen uitdrukkelijk door ons te worden bevestigd. Na het verstrijken van een leveringsdatum moeten wij een redelijke bedenktijd krijgen. Bij overschrijding van de termijn waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben wij naar eigen keuze het recht om ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel om later te leveren. Indien te laat geleverde goederen zonder bezwaar worden geaccepteerd, wordt de levering geacht op tijd te hebben plaatsgevonden. Schadeclaims van onze contractpartner wegens te late of niet-levering zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
Onze contractpartner is verplicht de levering op een aangegeven datum in ontvangst te nemen. We behouden ons het recht voor om de kosten te claimen die we maken als gevolg van vertragingen bij het accepteren van de levering.
Wij zijn gerechtigd redelijke deelleveringen uit te voeren, voor zover de deellevering door onze contractpartner binnen het kader van het overeengekomen doel kan worden gebruikt en dit geen significant meerwerk of extra kosten met zich meebrengt. Deelleveringen worden gefactureerd tegen de waarde van de deelleveringen.
Tenzij anders overeengekomen, gaat het eigendoms- en prijsrisico bij overdracht van de goederen aan de vervoerder over op de contractpartner. Dit geldt ook voor het geval van franco levering door ons. Een transportverzekering wordt uitsluitend op verzoek van de contractpartner op diens kosten afgesloten.
V. Prijzen 
De prijzen in nationale valuta vermeld in onze inkoopprijslijst zijn exclusief btw. Deze wordt berekend tegen het wettelijke tarief. De prijzen geldend op de dag van levering worden gefactureerd in de nationale valuta, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen franco huis van de contractpartner, in andere gevallen gratis tot aan de Duitse grens. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief alle belastingen, eventuele douanerechten en andere vergoedingen en heffingen. Deze worden gefactureerd tegen de tarieven die gelden op het moment van het verstrekken van de factuur.
VI. Betaling
Onze facturen zijn onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar. Kortings- en betalingstermijnafspraken (uitstel) gelden alleen voor de desbetreffende bestelling. Indien de op de facturen vermelde vervaldagen zijn verstreken, is de contractpartner zonder verdere aanmaning in verzuim en geeft hij ons het recht om opdrachtnemers een wettelijke rente in rekening te brengen. Verdere vorderingen wegens wanbetaling blijven hierdoor onverminderd van kracht.
Wij accepteren alleen cheques na voorafgaande toestemming; acceptatie vindt plaats op grond van prestatie. Aanvaarding leidt niet tot uitstel van onze vordering. Wissels worden niet geaccepteerd.
Vertraging van de betaling met betrekking tot slechts één van onze facturen geeft ons het recht om te handelen volgens § 321 van het Duits Burgerlijk Wetboek met betrekking tot alle transacties. Bovendien zijn alle vorderingen uit de zakelijke relatie onmiddellijk opeisbaar.
VII. Verrekening
Een verrekening van onze contractpartner met tegenvorderingen of het doen gelden van een retentierecht door hem is uitgesloten, tenzij de verrekening of het retentierecht gebaseerd is op dezelfde rechtsverhouding of § 320 van het Duits Burgerlijk Wetboek, of de vorderingen onbetwist zijn dan wel wettelijk zijn vastgesteld.
VIII. Garantie
In het zakendoen met vennootschappen en publiekrechtelijke personen dienen herkenbare gebreken onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 12 dagen na levering, verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking binnen de garantietermijn schriftelijk te worden gemeld. Claims wegens gebreken door de eindgebruiker dienen onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 5 werkdagen na melding door de eindgebruiker, schriftelijk aan ons te worden gemeld; anders zijn gebreken of verhaalclaims uitgesloten.
Voor zover wij bij gerechtvaardigde gebreken tot nalevering verplicht zijn, moeten wij in de gelegenheid worden gesteld om naar eigen keuze door reparatie of nalevering aan de wettelijke aanspraak op nalevering te voldoen. Verhaalclaims blijven door de bovenstaande regeling onverminderd van kracht. In geval van falen, onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van reparatie of vervangende levering, kan de contractpartner - mits het gebrek niet slechts gering is en onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding - zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs verlagen.
Claims zijn niet gegrond bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij een slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage en schade die ontstaat na risico-overdracht als gevolg van ongeschikt, oneigenlijk of niet-contractueel gebruik, onjuiste montage, overmatig gebruik of oneigenlijke aanpassingen, verbeteringen of reparatiewerkzaamheden door de contractpartner of derden of door onjuiste of onzorgvuldige behandeling, tenzij wij daarvoor verantwoordelijk zijn.
De aanspraken van de contractpartner wegens de voor de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten inclusief eventuele demontage- en montagekosten, zijn uitgesloten indien de kosten stijgen, aangezien de door ons geleverde goederen achteraf worden overgedragen aan een andere locatie dan het filiaal van de contractpartner, tenzij de overdracht overeenkomt met het beoogde gebruik. Een door ons te betalen onkostenvergoeding vindt plaats als goederenkrediet.
Onze contractpartner kan uitsluitend verhaalclaims op ons indienen, voor zover hij met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte claims. Voor de omvang van de verhaalclaim op ons is artikel VIII. punt 4 van overeenkomstige toepassing.
IX. Schadevergoeding
Wij zijn volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons als opdrachtnemer, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade die wordt gedekt door aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet, evenals voor schade die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatige contractbreuken, evenals kwaadwilligheid van ons als de contractant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende medewerkers. Voor zover wij met betrekking tot de goederen of onderdelen daarvan een kwaliteits- en/of duurzaamheidsgarantie hebben gegeven, zijn wij ook krachtens deze garantie aansprakelijk. Voor schade die is gebaseerd op het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit of duurzaamheid maar die niet direct aan de goederen optreedt, zijn wij alleen aansprakelijk indien het risico van dergelijke schade duidelijk wordt gedekt door de kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie.
Onze aansprakelijkheid buiten schuld voor schade, ongeacht de wettelijke reden, in het bijzonder voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, 
schending van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is als volgt beperkt:
Wij zijn niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende medewerkers, zolang het niet gaat om een ​​schending van dergelijke essentiële contractuele verplichtingen (zogenaamde hoofdverplichtingen), waarvan de naleving van bijzonder belang is om het doel van de overeenkomst te realiseren.
Voor zover wij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractbreuk voorzagen of die wij bij het betrachten van de nodige zorgvuldigheid hadden kunnen voorzien. Alle schade die niet aan de goederen aanwezig is (indirecte schade) maar het gevolg is van gebreken aan de goederen, komt slechts voor vergoeding in aanmerking voor zover dergelijke schade typisch te verwachten is bij het gebruik waarvoor de goederen bestemd zijn.
Elke verdere aansprakelijkheid in geval van verkoop van een product is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende claim; dit geldt in het bijzonder ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad of vorderingen tot vergoeding van nutteloze uitgaven in plaats van prestaties. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende medewerkers.
X. Schikkingen, erkenning
Proceshandelingen gericht op het beëindigen van een juridisch geschil - in het bijzonder schikkingen of erkenningen - die door onze contractpartner in een proces plaatsvinden, zijn voor ons alleen bindend indien wij vooraf schriftelijk met deze actie hebben ingestemd.
Ook buitengerechtelijke schikkingen zijn voor ons alleen bindend indien ze schriftelijk zijn goedgekeurd. In de bovengenoemde gevallen zal de compensatie van onze contractpartner uitsluitend als goederenkrediet plaatsvinden en alleen voor het bedrag dat is bepaald in het juridische geschil tussen de contractpartner en de eindgebruiker. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden in dit geval niet vergoed en dienen door de contractpartner te worden betaald.
XI. Eigendomsvoorbehoud
Het hieronder overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient als waarborg voor onze bestaande en toekomstige vorderingen op onze contractpartner.
Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen totdat alle vorderingen – inclusief vorderingen op de rekening-courant – uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Wij hebben het recht om het gekochte product terug te nemen indien de contractpartner zich in strijd met de overeenkomst gedraagt. Bovendien behouden wij ons het eigendom van de goederen onder eigendomsvoorbehoud voor, totdat de vordering volledig is voldaan. Onze contractpartner mag alleen over de goederen beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en alleen zolang hij niet in gebreke is met het nakomen van zijn verplichtingen jegens ons of ophoudt met betalen. Panden of onderpanden zijn niet toegestaan. Uit voorzorg cedeert onze contractpartner hierbij volledig aan ons de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, inclusief alle saldovorderingen van de rekening-courant. Wij machtigen onze contractpartner herroepelijk om de aan ons overgedragen vorderingen op eigen naam voor onze rekening te innen. De machtiging tot incasso kan worden ingetrokken in het geval van II. punt 2 van onze Algemene Voorwaarden. Deze eindigt in ieder geval met de surseance van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure over het vermogen van de contractpartner.
Als derden toegang krijgen tot de voorbehouden goederen, zal de contractpartner op ons eigendom wijzen en ons van deze situatie onmiddellijk op de hoogte stellen. De kosten van een derdenverzet worden binnen de interne relatie door de contractpartner gedragen. Om alle huidige en toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie te waarborgen, draagt ​​de contractpartner alle betaalde en onbetaalde goederen aan ons over die van ons afkomstig zijn en die zich in zijn bedrijfsruimten en magazijnen bevinden. Wij komen overeen dat de contractpartner deze goederen voor ons bewaart. Hij dient deze te behandelen als zijn eigen goederen, ze te verzekeren tegen diefstal en verlies en ze alleen door te verkopen indien zeker is dat de toegewezen opbrengst van de doorverkoop naar ons zal vloeien. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij volgens de bovenstaande bepalingen recht hebben, naar eigen keuze vrij te geven, voor zover hun waarde de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.
Op verzoek is de contractpartner verplicht om ons een exacte lijst van de als waarborg gecedeerde vorderingen te verstrekken met de naam en het adres van de klant, het bedrag van de individuele vorderingen, factuurdatum, etc. informatie en documenten die nodig zijn voor het doen gelden van de overgedragen vorderingen. Op ons verzoek moet hij de overdracht van waarborg aan zijn afnemers bekendmaken.
Bij wanbetaling met ook maar één vordering zijn wij gerechtigd gebruik te maken van onze retentie- of zekerheidsrechten met betrekking tot alle goederen die ons eigendom zijn, de geleverde zaken terug te nemen en ofwel zo vrij mogelijk te verkopen voor rekening en risico van de contractpartner of om deze als waarborg over te nemen. Dit kan niet worden gezien als een terugtrekking uit de overeenkomst zonder een uitdrukkelijke verklaring van onze kant.
Voor de levering van goederen die bestemd zijn voor verdere verwerking gelden de volgende aanvullende bepalingen: Ons eigendom strekt zich uit tot het nieuwe product dat is ontstaan ​​door de verwerking van de voorbehouden goederen. De contractpartner vervaardigt het nieuwe product voor ons, exclusief eigendomsverkrijging, en bewaart het voor ons. Hierdoor kan hij geen aanspraken jegens ons doen. Indien onze voorbehouden goederen worden verwerkt met goederen van andere leveranciers waarvan de eigendomsrechten ook op het nieuwe product blijven, verwerven wij samen met deze leveranciers het mede-eigendom van het nieuwe product voor de volledige waarde, inclusief toegevoegde waarde in de verhouding van de factuurwaarde - exclusief het mede-eigendom van de contractpartner van onze gereserveerde goederen tot de totale factuurwaarde van alle verwerkte gereserveerde goederen. Indien een deel dat aanvankelijk niet onder het eigendomsvoorbehoud viel, resteert doordat andere leveranciers het eigendomsvoorbehoud niet hebben uitgebreid tot de toegevoegde waarde door de contractpartner, dan wordt ons mede-eigendomsaandeel met dit resterende deel verhoogd. Indien echter ook andere leveranciers hun eigendomsvoorbehoud op dit resterende deel hebben uitgebreid, hebben wij alleen recht op het deel dat voortvloeit uit de verhouding van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen tot de factuurwaarden van de verwerkte goederen van deze andere leverancier.
XII. Eigendomsrechten
Op alle aan de contractpartner ter beschikking gestelde aanbiedings- en verkoopdocumenten en reclamemateriaal behouden wij ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor. De contractpartner is bevoegd deze jegens derden te gebruiken in de overeengekomen omvang en met inachtneming van onze industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking gestelde materiaal dient op ons eerste verzoek kosteloos en met uitsluiting van een retentierecht aan ons te worden geretourneerd. De toelichtingen, opmerkingen en voorbehoud in de catalogi en prijslijsten maken deel uit van deze voorwaarden.
In het geval dat de door ons geleverde goederen inbreuk maken op industriële eigendomsrechten of het auteursrecht van een derde partij, zullen wij, naar eigen keuze en op onze kosten, de goederen vervangen of aanpassen of onze contractpartner het gebruiksrecht verlenen door het sluiten van een bijbehorende licentieovereenkomst. Alle schadeclaims van onze contractpartner zijn onderworpen aan de beperkingen onder punt IX.
XIII. Overige
De opname en interpretatie van deze voorwaarden, evenals de sluiting en interpretatie van juridische transacties met de contractpartner, worden uitsluitend beheerst door Duits recht. Toepassing van het uniforme recht op het sluiten van internationale koopovereenkomsten, het uniforme recht op de internationale aankoop van roerende zaken van het VN-koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst of deze leverings- en betalingsvoorwaarden of onderdelen daarvan heeft geen invloed op de werking van de overige bepalingen. De contractpartners zijn verplicht een nietige bepaling te vervangen door een effectieve bepaling die gelijkwaardig is aan het economisch succes ervan, op voorwaarde dat dit niet leidt tot een significante verandering van de inhoud van de overeenkomst; hetzelfde geldt als een aan regulering behoevende situatie niet uitdrukkelijk is geregeld.
De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering zijn Rheda-Wiedenbrück, voor zover dit op grond van 29, lid 2 ZPO is toegestaan. De rechtbank van Rheda-Wiedenbrück of de rechtbank van Bielefeld zijn naar onze keuze exclusief verantwoordelijk.