Privacyverklaring

1. Inleiding

Met de hierna volgende informatie willen wij u, als "betroffen persoon” inzicht bieden in de door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens en in uw recht op wettelijke privacybescherming. Een gebruik van onze internetsites is in principe mogelijk zonder persoonlijke persoonsgebonden invoer. Voor zover u via onze website van bijzondere diensten van onze onderneming gebruik wilt maken, kan het nodig zijn om persoonsgebonden gegevens te verwerken. Is de verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk en bestaat er voor zo'n verwerking geen wettelijke basis, vragen wij over het algemeen toestemming aan u. 

De verwerking van persoonsgebonden gegevens, bijvoorbeeld uw naam, het adres of het e-mailadres, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor de "3C Holding GmbH” geldende landspecifieke bepalingen voor privacybescherming. Met deze privacyverklaring willen wij u over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgebonden gegevens informeren. 

Om de gegevens te verwerken hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze internetsite verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen gegevensoverdrachten via het internet beveiligingshiaten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Dit is de reden dat het u vrij staat, persoonsgebonden gegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, of per post aan ons te doen toekomen. 

  

  

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de AVG is: 

3C Holding GmbH
Am Jägerheim 1c, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Duitsland 

Telefoon: 05242/9309-906 
Telefax: 05242/9309-919 
E-mail: info@3c-gruppe.de 

Hoofd van het verantwoordelijke kantoor: Jürgen Kleinegesse, Markus Kemming 

  

  

3. Manager voor privacybescherming

De manager voor privacybescherming kunt u als volgt bereiken: 

Sascha Knicker

Telefoon: 05221/87292-0 
Telefax: 05221/87292-49 E-mail: datenschutz@3c-gruppe.de 

U kunt voor vragen en opmerkingen met betrekking tot gegevensbescherming altijd contact opnemen met onze manager voor gegevensbescherming. 

  

  

4. Begripsbepalingen

De privacyverklaring is gebaseerd op de begripsbepalingen, die door de Europese instanties voor richtlijnen en verordeningen zijn gebruikt bij de afkondiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel publiekelijk als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn. Om hier zeker van te zijn, willen wij vooraf de gebruikte begrippen verduidelijken. 

  


Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen: 

Persoonsgebonden gegevens 

Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon bedoeld, die direct of indirect, in het bijzonder d.m.v. koppeling aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, woonplaatsgegevens, een gebruikersnaam/wachtwoord of een of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking geven van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, herleid kan worden. 

  

Betroffen persoon 

Een betroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgebonden gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke (onze onderneming) werden verwerkt. 

Verwerking 

Verwerking is elk met of zonder gebruik van geautomatiseerde procedures uitgevoerde proces of elke reeks van processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, het organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, het vergelijken, het combineren, het inperken, verwijderen of vernietigen ervan. 

  

Beperking van de verwerking 

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgebonden gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken. Profiling Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, te beoordelen, vooral om aspecten die betrekking hebben op arbeidsvermogen, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te bepalen. 

  

Pseudonimisering 

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgebonden gegevens op zodanige wijze, dat de persoonsgebonden gegevens zonder gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, zolang deze aanvullende informatie apart bewaard wordt en onder technische en organisatorische maatregelen valt die garanderen, dat de persoonsgebonden gegevens niet kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

  

Externe verwerker 

Een externe verwerker is een natuurlijke persoon of juridische entiteit, instantie, inrichting of andere organisatie, die persoonsgebonden gegevens via outsourcing in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt. 

  

Ontvanger 

Ontvanger is een natuurlijke persoon of juridische entiteit, instantie, inrichting of andere organisatie, waaraan de persoonsgebonden gegevens geopenbaard worden, ongeacht of het hierbij om derden gaat of niet. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgebonden gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger. 

  

Derde 

Een derde is een natuurlijke of juridische persoon, entiteit, instantie, instelling of andere organisatie buiten de betroffen persoon, de verantwoordelijke, de externe verwerker en de personen, die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtgever bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

  

Toestemming 

Toestemming is elke door de betroffen persoon vrijwillig voor het specifieke geval op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring, of een andere duidelijke bevestigde handeling, waarmee de betrokkene te kennen geeft, dat met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens akkoord gegaan wordt. 

  

  

5. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 lid 1 let. a AVG dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingsprocedures, waarbij wij toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verwerven. 

Is de verwerking van persoonsgebonden gegevens voor het tot stand komen van een overeenkomst, waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld bij de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de uitvoering van een andere dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 let. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om pre-contractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. 

Heeft onze vennootschap een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgebonden gegevens, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 let. c AVG. 

In incidentele gevallen kan de verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk worden om vitale belangen van de betroffen persoon of een ander natuurlijk persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 let. d AVG. 

Uiteindelijk zouden de verwerkingsprocedures kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, let. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd, indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen, voor zover de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betroffen persoon niet zwaarder wegen.


 Dergelijke verwerkingsprocedures zijn met name toegelaten, omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. In zoverre is hij van mening dat een rechtmatig belang mag worden aangenomen, wanneer u een klant van onze onderneming bent (overweging 47 zin 2 AVG). 

  

  

6 Techniek

  

6.1 SSL/TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, inloggegevens of contactverzoeken die u ons als exploitant toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat in de adresregel van de browser in plaats van een "http://" een "https://" staat en aan het slotsymbool in uw browserbalk. 

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen. 

  

6.2 Gegevensverzameling bij een bezoek aan de website

Wanneer u alleen informatief onze webpagina gebruikt, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser naar onze server doorstuurt (zgn. "server-logfiles"). Onze internetsite verzamelt met elke keer dat een pagina door u of een geautomatiseerd systeem wordt opgeroepen een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Verzameld kunnen worden de 

  

1. gebruikte browsertypen en versies, 

2. het door het raadplegende systeem gebruikte besturingssysteem, 

3. de internetsite, vanwaar een raadplegend systeem op onze internetsite terecht komt (zogenaamde referrer), 

4. de subpagina's, die door een raadplegend systeem op onze internetsite worden aangestuurd, 

5. de datum en de uurtijd van een bezoek aan de website. 

6. een afgekort internet-protocol-adres (geanonimiseerd IP-adres), 

7. de internet-service-provider van het bezoekende systeem.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies ten aanzien van u als persoon. Van deze informatie wordt gebruikt gemaakt om 

  

1. de inhoud van onze internetsite correct te kunnen leveren, 

2. de inhoud van onze internetsite en de reclame hiervoor te optimaliseren, 

3. de permanente functionaliteit van ons IT-systeem en de techniek van onze internetsite te waarborgen en 

4. om in het geval van een cyberaanval de voor strafvervolging noodzakelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties te verschaffen.

  

Deze verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons statistisch geanalyseerd en met het doel om de privacybescherming en het privacyniveau in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Deze anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betroffen persoon opgegeven persoonsgebonden gegevens, opgeslagen. 

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 let. f AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverzameling. 

  

  

7. Cookies

7.1 Algemene informatie over cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die, wanneer u onze pagina bezoekt, automatisch worden opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone e.a.). Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. 

In het cookie wordt informatie vastgelegd die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. 

Het gebruik van cookies dient er op de eerste plaats voor om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Wij gebruiken o.a. zogenaamde sessie-cookies om te kunnen vaststellen dat u specifieke pagina's op onze website al heeft bezocht. Deze sessie-cookies worden na het verlaten van onze pagina automatisch verwijderd. 

Bovendien maken wij tevens ter optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u ons reeds eerder heeft bezocht en wat u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft verricht, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen. 

Bovendien gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website voor statistische doeleinden vast te leggen en te analyseren ten behoeve van de optimalisatie van ons aanbod voor u. Deze cookies maken het ons mogelijk te herkennen dat u al eerder bij ons was, wanneer u ons opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een gedefinieerde periode automatisch verwijderd. 

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor het genoemde doel ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang en dat van derden conform art 6 lid 1 S. 1 let. F AVG, noodzakelijk. 

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Maar u kunt uw browser zo configureren, dat er op uw computer geen cookies worden opgeslagen of dat er steeds een aanduiding verschijnt voor er een nieuwe cookie aangemaakt wordt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies gebruik kunt maken. 

  

  

8 Webanalyse

8.1 Google Analytics

Op onze websites gebruiken wij Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. (www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden "Google"). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies (zie onder cijf. 4) gebruikt. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website zoals

1. browser-type/-versie, 

2. gebruikt besturingssysteem, 

3. referrer-URL (de eerder bezochte pagina), 

4. hostnaam van de computer die zich toegang verschaft, 

5. tijdstip van de serveraanvraag,

  

worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te verlenen met het oog op marktonderzoek en een doelgerichte vormgeving van deze internetpagina's. Bovendien kan deze informatie eventueel aan derden worden overgedragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen enkel geval aan andere gegevens van Google gekoppeld. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een herleiding tot u als persoon niet mogelijk is (IP-masking). 

U kunt de installatie van de cookies door een betreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. 

Het gebruik van Google Analytics wordt gedaan in het belang van de optimalisering en op de behoefte afgestemde vormgeving van onze internetsite. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG. 

U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking daarvan door Google verhinderen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren (tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics eveneens verhinderen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoeken aan deze website verhindert. Het opt-out-cookie geldt alleen in de betreffende browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies op uw computer verwijdert, moet u het opt-out-cookie opnieuw plaatsen. 

Meer informatie over privacybescherming in samenhang met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-hulp (support.google.com/analytics/answer/6004245). 

  

  

9 Plugins en andere diensten

9.1 Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u bijvoorbeeld onze locatie bekijken en ons gemakkelijk vinden. 

Al bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) naar de server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het maakt niet uit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wilt dat Google uw profiel toewijst, moet u uitloggen bij uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op (zelfs van niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofiel en analyseert deze. Een dergelijke analyse gebeurt met name conform art. 6 lid 1 let. f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U heeft recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u voor het uitvoeren hiervan contact moet opnemen met Google. 

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese privacybeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau garandeert. 

Wanneer u met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, bestaat ook de mogelijkheid de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave kan dan niet op deze internetsite gebruikt worden. 

In het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen, wordt Google Maps gebruikt. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG. 

De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u onder www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html inzien, de aanvullende gebruikersvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html 

Uitvoerige informatie over de privacybescherming in combinatie met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetsite van Google ("Google Privacy Policy"). www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

  

10 Uw rechten als betroffen persoon

10.1 Recht op bevestiging

U heeft het recht een bevestiging te verlangen over het feit of er van u persoonsgebonden gegevens zijn verwerkt. 

  

10.2 Recht op informatie art. 15 AVG

U heeft het recht te allen tijde kosteloze informatie van ons te ontvangen over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens alsmede een kopie van deze gegevens. 

  

10.3 Recht op correctie art. 16 AVG

U heeft het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Verder heeft de betroffen persoon het recht, met inachtneming van het doel van de verwerking, de completering van onvolledige persoonsgebonden gegevens te verlangen. 

  

10.4 Verwijdering art. 17 AVG

U heeft het recht van ons te verlangen, dat de persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, te verwijderen, voor zover een van de wettelijke regels van toepassing is en verwerking niet noodzakelijk is. 

  

10.5 Beperking van de verwerking art. 18 AVG

U heeft het recht van ons de inperking van de verwerking te verlangen, indien een van de wettelijke voorwaarden aanwezig is: 

  

10.6 Overdracht van gegevens art. 20 AVG

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Bovendien heeft u het recht, deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder daarin door ons gehinderd te worden, aan wie de persoonsgebonden gegevens zijn verstrekt, voor zover de verwerking berust op de toestemming conform art. 6 lid 1 let. a AVG of art. 9 lid 2 let. a AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 let. b AVG en de verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces gebeurt, voor zover de verwerking niet voor de uitvoering van een taak noodzakelijk is, die in het algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van een publiek belang, dat aan ons overgedragen is. 

Verder heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdracht van gegevens conform artikel 20, lid 1 AVG het recht te verlangen, dat de persoonsgebonden gegevens direct van de ene verantwoordelijke aan de andere verantwoordelijke doorgegeven worden, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover hierdoor het recht en de vrijheden van andere personen niet benadeeld worden. 

  

10.7 Bezwaar art. 21 AVG

U heeft u het recht, om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens bezwaar aan te tekenen, op grond van art. 6 lid 1 let. e (gegevensverwerking in het publieke belang) of f (gegevensverwerkingop basis van een belangenafweging) AVG. 

Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profilering in de zin van art. 4 nr. 4 AVG. 

Tekent u bezwaar aan, dan verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij dwingende, wettelijke redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen. 

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgebonden gegevens in het kader van direct marketing.  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens met het oog op dergelijke marketing. Dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Maakt u tegenover ons bezwaar tegen de verwerking te behoeve van direct marketing, dan zullen wij de persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. 

Bovendien heeft u het recht, om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, tegen de betreffende verwerking van persoonsgebonden gegevens, die bij ons wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. 

Het staat u vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt. 

10.8 Herroepen van een privacyrechtelijke toestemming

U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. 

  

10.9 Klacht bij een toezichthoudende instantie

U heeft het recht u bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgebonden gegevens. 

  

  

11 Opslagtermijn van persoonsgebonden gegevens

Het criterium voor de opslagtermijn van persoonsgebonden gegevens is de actuele wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet meer noodzakelijk zijn voor de invulling of het tot stand komen van een overeenkomst. 

  

  

12 Actualiteit en wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel geldig en heeft de geldigheidsstatus mei 2018. 

Door het verder ontwikkelen van onze internetsite en aanbod, of op grond van gewijzigde wettelijke, respectievelijk officiële vereisten, kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring te wijzigen.  De dan actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op de website onder "https://www.3c-gruppe.de/datenschutz" opvragen en afdrukken. 

Informatie voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens:

Informatie over gegevensbescherming over de omgang met contacten en communicatiepartners

Algemene informatie van de betroffen persoon over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens als communicatiepartner en contact

  

 Verantwoordelijke:

3C Holding GmbH, Am Jägerheim 1c, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Deutschland) 

05242/9309-906, info@3c-gruppe.de, www.3c-gruppe.de 

 Wettelijke vertegenwoordiger:

Jürgen Kleinegesse, Markus Kemming 

 Manager voor privacybescherming:

Sascha Knicker, Tel: 05221/87292-0, E-mail: datenschutz@3c-gruppe.de 

  

 Informatie over verwerkingsactiviteiten:

 Doel van de verwerkingsactiviteit:

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens ter beantwoording van uw aanvragen, de informatie over onze diensten of de overige communicatie via de gangbare communicatiekanalen (bijv. e-mail, post, telefoon, fax) met u. 

 Wettelijke basis van de verwerkingsactiviteit:

De verwerking is voor de uitvoering van een pre-contractuele maatregel conf. Art.6 lid 1 let. b AVG of ter bescherming van onze rechtmatige belangen conf. Art. 6 lid 1 let. f AVG noodzakelijk en de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. 

 Categorieën van ontvangers:

Interne ontvangers kunnen allemaal met het proces belaste medewerkers zijn. Daarnaast maken we gebruik van dienstverleners (o.a. opdrachtverwerker) voor de uitvoering van onze taken, zoals bijv. belastingadviseurs, IT-dienstverleners en hostingproviders en dragen we in het kader van wettelijke verplichtingen gegevens over aan autoriteiten of rechtbanken. 

 Gegevensoverdracht naar een ander land:

Er vindt geen geplande doorgifte naar derde landen plaats. 

  

 Aanvullende informatieplichten:

 Opslagtermijn van de persoonsgebonden gegevens:

Persoonsgebonden gegevens worden gewist, zodra hun gebruiksdoel vervallen is en er geen bewaarplicht bestaat die verwijdering onmogelijk maakt. E-mails worden altijd geclassificeerd als belastingrelevante documenten en conform de wettelijke vereisten, in het bijzonder § 147 AO (10 jaar) en § 257 HGB (6 jaar) bewaard. 

 Rechten van de betroffen persoon:

U heeft als natuurlijke persoon een recht op informatie (conf. art. 15 AVG) door de verantwoordelijken over de u betreffende persoonsgebonden gegevens en op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en op beperking van de verwerking (art. 18 lid 1 AVG). Voorts heeft u een herroepingsrecht tegen de verwerking (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG). 

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, neem dan alstublieft contact op met de manager voor gegevensbescherming of ons hoofdkantoor. 

 Recht om een klacht in te dienen:

U heeft het recht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. 

 Verplichte beschikbaarstelling van persoonsgebonden gegevens:

U bent niet verplicht persoonsgebonden gegevens beschikbaar te stellen. 

 Geautomatiseerde besluitvorming:

Er vindt geen automatische besluitvorming, resp. profilering plaats. 

  

 Meer informatie:

U kunt bij onze manager voor gegevensbescherming of de centrale meer informatie ter verwerking van persoonsgebonden gegevens aanvragen of deze bij ons ter plaatse inzien.

Informatie over gegevensbescherming over de omgang met klanten en leveranciers

Informatie van de betroffen persoon over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens als klant, geïnteresseerde, dienstverlener of leverancier

  

 Verantwoordelijke:

3C Holding GmbH, Am Jägerheim 1c, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Deutschland) 

05242/9309-906, info@3c-gruppe.de, www.3c-gruppe.de 

 Wettelijke vertegenwoordiger:

Jürgen Kleinegesse, Markus Kemming 

 Manager voor privacybescherming:

Sascha Knicker, Tel: 05221/87292-0, E-mail: datenschutz@3c-gruppe.de 

  

 Informatie over verwerkingsactiviteiten:

 Doel van de verwerkingsactiviteit:

Wij verwerken persoonlijke gegevens deels ook voor het tot stand komen, uitvoeren of afhandelen van contractuele relaties, het samenstellen van aanbiedingen en facturen, voor contactopname en informatieverstrekking met het oog op klantenservice. 

 Wettelijke basis van de verwerkingsactiviteit:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of van een pre-contractuele maatregel conf. Art.6 lid 1 let. b AVG of ter bescherming van onze rechtmatige belangen conf. Art. 6 lid 1 let. f AVG en de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene wegen niet zwaarder. 

 Categorieën van ontvangers:

Interne ontvangers zijn advies, contractbeheer, boekhouding, controlling, backoffice. Daarnaast maken we gebruik van dienstverleners (opdrachtverwerker) voor de uitvoering van onze taken, zoals bijv. IT-dienstverleners en hostingproviders en dragen we in het kader van wettelijke verplichtingen gegevens over aan autoriteiten of rechtbanken. 

 Gegevensoverdracht naar een ander land:

Er vindt geen geplande doorgifte naar derde landen plaats. 

Aanvullende informatieplichten:

 Opslagtermijn van de persoonsgebonden gegevens:

De opslag is gebaseerd op de wettelijke vereisten, in het bijzonder § 147 AO (10 jaar) en § 257 HGB (6 jaar). Persoonsgebonden gegevens worden gewist, zodra hun gebruiksdoel vervallen is en er geen bewaarplicht bestaat die verwijdering onmogelijk maakt. 

 Rechten van de betroffen persoon:

U heeft als natuurlijke persoon een recht op informatie (conf. art. 15 AVG) door de verantwoordelijken over de u betreffende persoonsgebonden gegevens en op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en op beperking van de verwerking (art. 18 lid 1 AVG). Voorts heeft u een herroepingsrecht tegen de verwerking (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG). 

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, neem dan alstublieft contact op met de manager voor gegevensbescherming of ons hoofdkantoor. 

 Recht om een klacht in te dienen:

U heeft het recht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. 

 Verplichte beschikbaarstelling van persoonsgebonden gegevens:

Het beschikbaar stellen van persoonsgebonden gegevens over de betroffen persoon is deels wettelijk of contractueel vereist of is noodzakelijk voor de afsluiting van een overeenkomst resp. voor de klantenservice en communicatie. De betroffen persoon is dan verplicht de persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen. 

Het niet ter beschikking willen stellen heeft tot gevolg, dat er geen contractuele relatie tot stand kan komen resp. correspondentie niet mogelijk is. 

 Geautomatiseerde besluitvorming:

Er vindt geen automatische besluitvorming, resp. profilering plaats. 

  

 Meer informatie:

U kunt bij onze manager voor gegevensbescherming of de centrale meer informatie ter verwerking van persoonsgebonden gegevens aanvragen of deze bij ons ter plaatse inzien.

Informatie over gegevensbescherming voor de omgang met sollicitatiegegevens

Informatie van de betroffen persoon (sollicitant) bij rechtstreekse vraag (art. 13 AVG) 

  

 Verantwoordelijke:

3C Holding GmbH, Am Jägerheim 1c, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Deutschland) 

05242/9309-906, info@3c-gruppe.de, www.3c-gruppe.de 

Wettelijke vertegenwoordiger: 

Jürgen Kleinegesse, Markus Kemming 

Manager voor privacybescherming: 

Sascha Knicker, Tel: 05221/87292-0, E-mail: datenschutz@3c-gruppe.de 

  

 Informatie over verwerkingsactiviteit:

Doel van de verwerkingsactiviteit: 

Selectie geschikte externe sollicitant voor invulling van een open functie.

Wettelijke basis van de verwerkingsactiviteit: 

De verwerking is noodzakelijk voor het tot stand komen van de arbeidsrelatie conf. Art.88 AVG i.s.m. § 26 Abs. 1 AVG.

(Een boven de huidige aanvraagprocedure uitgaande opslag resp. een doorgifte aan derden vereist een toestemming conf. Art. 6 lid 1 let. a AVG, die voldoet aan de vereisten voor toestemming conf. art. 7, lid 1-4 AVG).

Categorieën van ontvangers: 

Intern (personeelsafdeling, bedrijfsleider)

Gegevensoverdracht naar een ander land: 

Er vindt geen geplande doorgifte naar derde landen plaats.

  

  

 

 Aanvullende informatieplichten:

Opslagtermijn van de persoonsgebonden gegevens: 

6 maanden: Verwiijdering na 6 maanden (voor zover er geen toestemming voor een langere opslagtermijn aanwezig is). De bewaartermijn bedraagt 2 maanden conf. § 21 lid 5 AGG plus een redelijke verwerkingstermijn van 4 maanden.

Rechten van de betroffen persoon: 

U heeft een recht op informatie (conf. art. 15 AVG) door de verantwoordelijken over de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens en op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) en beperking van de verwerking (art. 18 lid 1 AVG). Voorts heeft u een herroepingsrecht tegen de verwerking (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG).

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, neem dan alstublieft contact op met de hierboven genoemde manager voor gegevensbescherming.

Recht om een klacht in te dienen: 

U heeft het recht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Verplichte beschikbaarstelling van persoonsgebonden gegevens: 

De betroffen persoon is verplicht de persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen.

  Gevolgen van het niet beschikbaar stellen:

Zonder de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens is geen betrekking mogelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Er vindt geen automatische besluitvorming, resp. profilering plaats.